نمایندگی http://artesh-h.mihanblog.com 2019-12-09T00:58:18+01:00 text/html 2019-12-08T12:43:29+01:00 artesh-h.mihanblog.com ارتش نمایندگی کارگاه آموزشی کنگره60، ویژه همسفران http://artesh-h.mihanblog.com/post/424 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">ششمین از دور بیست و هشتم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه همسفران کنگره 60، نمایندگی ارتش؛ با استادی همسفر مهین، نگهبانی همسفر عطیه و دبیری همسفر آزیتا با دستور جلسه "نقش سی دی ها و نوشتن آنها در آموزش" در روز سه شنبه 28 آبان ماه 1398 ساعت 16:00 آغاز به کار نمود.</font><font face="Arial, sans-serif"><o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/45690/kargah%2029/DSC_1044%20%5Bcopy%5D.JPG" alt=""></span></p> text/html 2019-12-08T12:31:01+01:00 artesh-h.mihanblog.com ارتش نمایندگی دلنوشته ای در باب"وادی سوم" http://artesh-h.mihanblog.com/post/423 <div style="text-align: center;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">به نام قدرت مطلق الله</font></b></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="line-height: 107%;"><font size="2" style="" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">درحلقه ای از افکارم سرگردانم وحیران سرگردان ازاین که چرا غافل از احوال دل خویشتنم وحیران از آن که چرا قفسی ساخته ام از بدنم وچراهایی که به چرای دشتهای ناپیدا پیوستند ومن در سومین وادیم به خویشتن خویش رسیدم ودریافتم که هیچ موجودی به قدر آدمی منزلت وموجودیت ندارد؛</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="line-height: 107%; font-family: Arial, sans-serif;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/45690/kargah%2029/21846778812825969299%20%28Copy%29.jpg" alt=""></span></p></div> text/html 2019-12-08T12:10:03+01:00 artesh-h.mihanblog.com ارتش نمایندگی کارگاه آموزشی کنگره60، ویژه همسفران http://artesh-h.mihanblog.com/post/422 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">پنجمین از دور بیست و هشتم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه همسفران کنگره 60، نمایندگی ارتش؛ با استادی همسفر پروانه، نگهبانی همسفر عطیه و دبیری همسفر آزیتا با دستور جلسه <b>"وادی سوم و تاثیر آن روی من"</b> در روز سه شنبه 28 آبان ماه 1398 ساعت 16:00 آغاز به کار نمود.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/45690/kargah%2029/WhatsApp%20Image%202019-11-29%20at%2002.54.58.jpeg" alt=""></span></p> text/html 2019-12-08T11:50:40+01:00 artesh-h.mihanblog.com ارتش نمایندگی کارگاه آموزشی کنگره60، ویژه همسفران http://artesh-h.mihanblog.com/post/421 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-language: FA">چهارمین از دور بیست و هشتم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه همسفران کنگره 60، نمایندگی ارتش؛ با استادی همسفر علویه، نگهبانی همسفر عطیه و دبیری همسفر آزیتا با دستور جلسه <b>"توان مالی"</b> در روز سه شنبه 28 آبان ماه 1398 ساعت 16:00 آغاز به کار نمود.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-language: FA"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/45690/kargah%2029/DSC_0749%20%5Bcopy%5D.JPG" alt=""></span></p> text/html 2019-12-04T06:38:36+01:00 artesh-h.mihanblog.com ارتش نمایندگی کارگاه آموزشی کنگره60، ویژه همسفران http://artesh-h.mihanblog.com/post/419 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-language:FA">سو</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">مین از دور بیست و هشتم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه همسفران کنگره 60، نمایندگی ارتش؛ با استادی همسفر مریم، نگهبانی همسفر عطیه و دبیری همسفر آزیتا با دستور جلسه "تجربه من از روش</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">DST </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;و سایر روش ها</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">" در روز سه شنبه 21 آبان ماه 1398 ساعت 16:00 آغاز به کار نمود.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/45690/kargah%2029/DSC_0741%20%5Bcopy%5D.JPG" alt=""></p> text/html 2019-11-13T15:51:31+01:00 artesh-h.mihanblog.com ارتش نمایندگی با روش DST ترس معنا و مفهومی ندارد http://artesh-h.mihanblog.com/post/418 <p style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px;"><b>به نام قدرت مطلق الله</b></p><p dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;">اگر سالهای سال از عمرم بگذرد هیچ گاه آن دوران تاریک سیاه زندگیمان را فراموش نخواهم کرد، پسرم بی رویه قرص مصرف می کرد. او از یک پسر صبور، مهربان و پر عاطفه تبدیل شده بود به یک فرد عصبی، پرخاشگر و بی عاطفهآن روز ها تصور می کردم زندگی را باید تمام شده بدانم حتی الان هم که می نویسم قلبم درد می گیرد.</p><p dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;">نا امیدانه&nbsp; به دنبال راهکاری سریع برای از بین بردن این اعتیاد میگشتم، همسرم تیپر قرص هایش را به عهده گرفتت و در کنار یکدیگر به مطب های روانشناسی می رفتیم اما هیچ کدام راهگشا نبود!</p><p dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;">در آن زمان نمیدانستم مصرف حشیش هم دارد، شاید اگر میدانستم من نیز او را به مرکز های ترک اعتیاد می بردم و شاید سراغ سم زدایی هم می رفتم.</p><p dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;">زمانیکه متوجه مصرف حشیش او شدم، خداروشکر زمانی بود که با کنگره60 و و روش<span dir="LTR">DST</span>&nbsp;&nbsp;با شربت آن آشنا شدم.</p><p dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center;"><img src="http://up.c60.ir/repository/45690/kargah%2025/DSC_0054%20%28Copy%29.JPG"></p> text/html 2019-11-08T15:27:50+01:00 artesh-h.mihanblog.com ارتش نمایندگی کارگاه آموزشی کنگره60، ویژه همسفران http://artesh-h.mihanblog.com/post/417 <p dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">دومین از دور بیست و هشتم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه همسفران کنگره 60، نمایندگی ارتش؛ با استادی همسفر راحله، نگهبانی همسفر عطیه و دبیری همسفر آزیتا با دستور جلسه&nbsp;<strong>"رابطه یادگیری با معرکه گیری"</strong>&nbsp;در روز سه شنبه 14 آبان ماه 1398 ساعت 16:00 آغاز به کار نمود.</span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><img alt="" src="https://up.c60.ir/repository/45690/kargah%2029/rahele%203.jpeg"></span></p> text/html 2019-10-24T15:43:08+01:00 artesh-h.mihanblog.com ارتش نمایندگی کارگاه آموزشی کنگره60، ویژه همسفران http://artesh-h.mihanblog.com/post/416 <p dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">اولین از دور بیست و هشتم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه همسفران کنگره 60، نمایندگی ارتش؛ با استادی همسفر اختر، نگهبانی همسفر عطیه و دبیری همسفر نادیا با دستور جلسه&nbsp;<strong>"</strong><strong><span dir="LTR">D SAP</span></strong><strong>"&nbsp;</strong>در روز سه شنبه&nbsp;<span dir="LTR">30</span>&nbsp;مهر ماه 1398 ساعت 16:00 آغاز به کار نمود.</span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><img alt="" src="https://up.c60.ir/repository/45690/kargah%2029/akhtar%203.JPG"></span></p> text/html 2019-10-21T19:47:38+01:00 artesh-h.mihanblog.com ارتش نمایندگی مقاله ای در باب دستور جلسه " D SAP" http://artesh-h.mihanblog.com/post/415 <span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;">همان‌طور که جناب مهندس دژاکام فرمودند انسان از دو بخش صور آشکار و صور پنهان تشکیل شده است.کالبد انسان یا صور آشکار از خاک آفریده شده است و صور پنهان آن از آتش خلق شده است.مهندس مکررا در فرمایشات خود عنوان می‌کنند که تمام بیماری‌های بشر از کمبود یکسری مواد است.</span> <div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/45690/maghalat/%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D9%87%20%D8%B3%DB%8C%D8%A8.jpg"></div> text/html 2019-10-17T19:05:37+01:00 artesh-h.mihanblog.com ارتش نمایندگی کارگاه آموزشی کنگره60، ویژه همسفران http://artesh-h.mihanblog.com/post/414 <p dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">جلسه چهاردهم از دور بیست و هفتم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه همسفران کنگره 60، نمایندگی ارتش؛ با استادی همسفر هانیه، نگهبانی همسفر زهرا و دبیری همسفر سوگل با دستور جلسه&nbsp;<strong>"سیستم ایکس"</strong>&nbsp;در روز سه شنبه 23 مهر ماه 1398 ساعت 16:00 آغاز به کار نمود.</span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><img alt="" src="https://up.c60.ir/repository/45690/kargah28/hanie%203.JPG" style="width: 549px; height: 366px;"></span></p> text/html 2019-10-14T13:22:48+01:00 artesh-h.mihanblog.com ارتش نمایندگی کارگاه آموزشی کنگره60، ویژه همسفران http://artesh-h.mihanblog.com/post/413 <p dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">جلسه سیزدهم از دور بیست و هفتم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه همسفران کنگره 60، نمایندگی ارتش؛ با استادی همسفر فهیمه، نگهبانی همسفر زهرا و دبیری همسفر سوگل با دستور جلسه "هفته ایجنت، اسیستانت و مرزبان" در روز سه شنبه 16 مهر ماه 1398 ساعت 16:00 آغاز به کار نمود.</span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><img alt="" src="https://up.c60.ir/repository/45690/kargah28/fahime%203%20%5Bcopy%5D.jpg"></span></p> text/html 2019-10-07T13:07:07+01:00 artesh-h.mihanblog.com ارتش نمایندگی هفته ایجنت، اسیستانت و مرزبان http://artesh-h.mihanblog.com/post/412 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>به نام قدرت مطلق الله</b></font></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>این هفته ی فرخنده خدمت ایجنت محترم نماینگی ارتش آقای نمکی و اسیستانت محترم خانم برادران و مرزبانان نمایندگی مبارک باد.</b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/45690/mosharekat%20maktoob/marzbannnnn.jpeg" alt=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>منبع: کنگره60، نمایندگی ارتش</b></font></div> text/html 2019-10-07T12:52:56+01:00 artesh-h.mihanblog.com ارتش نمایندگی مشارکت مکتوب لژیون سوم در باب "وادی اول" http://artesh-h.mihanblog.com/post/411 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-language:FA">مشارکت مکتوب لژیون شماره سوم به کمک راهنمایی خانم حشمت بانو در باب وادی اول:<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/45690/mosharekat%20maktoob/omxk_3orm_roze-moalem-photokade-5.jpg" alt=""></p> text/html 2019-10-07T12:52:00+01:00 artesh-h.mihanblog.com ارتش نمایندگی کارگاه آموزشی کنگره60، ویژه همسفران http://artesh-h.mihanblog.com/post/410 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">به نام قدرت مطلق الله<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif">جلسه دوازدهم از دور بیست و هفتم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه همسفران کنگره 60، نمایندگی ارتش؛ با استادی همسفر آزیتا، نگهبانی همسفر زهرا و دبیری همسفر سوگل با دستور جلسه <b>"وادی اول و تاثیر آن روی من"</b> در روز سه شنبه 9 مهر ماه 1398 ساعت 16:00 آغاز به کار نمود.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/45690/kargah28/DSC_0169%20%28Copy%29.jpg" alt=""></span></p> text/html 2019-10-04T12:40:54+01:00 artesh-h.mihanblog.com ارتش نمایندگی کارگاه آموزشی کنگره60، ویژه همسفران http://artesh-h.mihanblog.com/post/408 <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">به نام قدرت مطلق الله<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif">جلسه یازدهم از دور بیست و هفتم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه همسفران کنگره 60، نمایندگی ارتش؛ با استادی همسفر محبوبه، نگهبانی همسفر نسرین و دبیری همسفر سوگل با دستور جلسه <b>" صورت مسئله اعتیاد</b>" در روز سه شنبه 2 مهر ماه 1398 ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/45690/kargah28/khadije%203%20%28Copy%29.jpeg" alt=""></span></p>